شرکت تضامنی چیست؟نحوه ثبت شرکت تضامنی|بررسی مسئولیت شرکا در این شرکت+مدارک لازم

دسته بندی :ثبت شرکت, شرکت تضامنی

زمان حدودی مطالعه : 6 دقیقه

تاریخ انتشار :24 بهمن 1398

شرکت تضامنی چیست و چه محدودیت هایی دارد؟

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول تمام قروض شرکت است و هر توافقی برخلاف این، باطل است.
دراین شرکت باید اقلا نام یک شریک ذکر شود یا اگر اسم شرکت مشتمل تمام شرکاست نباشد آوردن عباراتی چون شرکا،برادران، پسران ضروری میباشد.

نکات مهمی که باید قبل از ثبت شرکت تضامنی بدانید:

 1. در این شرکت هرشریک درقبال کلیه دیون شرکت،مسئول است.بنابراین برای شرکا قالب مطمئنی نیست،اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
 2. برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
 3. شیوه های اداره آن بسیار ساده وگسترده است،از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
 4. درموارد قابل توجهی تصمیم گیری برای اداره این شرکت ،با اتفاق آرا شرکا صورت میگیرد،به همین دلیل قالب خوبی برای شرکا اندک و هم سلیقه است.
 5. نقل وانتقال سهم الشرکه در آن به رای تمام شرکا امکان پذیر است.

بررسی مسئولیتِ حقوقی هر یک از شرکا در شرکت تضامنی چیست؟

درخصوص مسئولیت شرکا، در شرکت های تضامنی باید توجه داشت که مستند به مفاد ماده ۱۲۴ قانون تجارت که اشعار میدارد؛
مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انجلال طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کند،در هرحال هیچ یک از شرکا نمیتوانند به استناد این که میزان قروض شرکت ار میزان سهم او درشرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد ،فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هریک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم درصورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.بنابراین میشود موارد زیر را یه عنوان نتیجه این گفتار شمارش کرد:

 1. پیش از انحلال شرکت دیون شرکت از خود شرکت مطالبه میشود نه از شرکا.
 2. اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دبون شرکت از خود شرکت مطالبه میشود ؛اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد،هرشریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
 3. درشرکت های تضامنی ،مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ،جنبه وثیقه ای دارد،به این معنی که طلبکارشرکت ،نخست به شرکت رجوع میکند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند،مطابق شرایط مقرر ،درخواست ورشکستگی و درنتیجه انحلال شرکت را بدهد وبعد از انحلال نیز در وهله اول میتواند به شرکت درحال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ،طلب او را بپردازد،آنگاه میتواند یه شرکای ضامن رجوع کند.
 4. مسئولیت خارجی شرکا(دربرابر طلبکارن)،تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا (تقسیم مسئولیت بین شرکاست) نسبی است.یعنی هرشریک پس از پرداخت هریک از دیون میتواند بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آنها مراجعه کند.مطابق ماده ۱۱۶قانون تجارت هر قراری خلاف قاعده فوق تنها نسبت به سرکا قابل استناد است و دربرابر اشخاص ثالث ،کان لم یکن یا به عبارت دیگرغیر قابل استناد است.

شرکا می توانند درخصوص تقسیم مسئولیت داخلیدفیمابین خود هر ترتیبی تراضی کنند،با توجه به اطلاق ماده۱۱۶قانون تجارت مانعی ندارد که آنها در روابط داخلی خود یک یا چند نفر ازشرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند،البته چنین شرطی دربرابر اشخاص ثالث موثر نیست.

انتخاب نام برای ثبت شرکت تضامنی چگونه است؟

شرکت های تضامنی جهت اخذ ابلاغیه تایید نام همچون سایر شرکت ها ملزم به رعایت شرایط آیین نامه انتخاب نام شرکت هستند، اما شرایط و اصول خاصی نیز برای انتخاب و ثبت، نام شرکت تضامنی حاکم است که به آنها در زیر این گفتار اشاه میکنیم:
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و دست کم نام یک نفر از شرکت ذکر شود، در حالتی که نام شرکت اسم همه شرکا نباشد بایستی پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عباراتی همچون؛ (وشرکا) یا(وبرادران) قید شود.

تنها در شرکت تضامنی است که اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد،آن شریک می تواند پس از خروج از شرکت بدون عوض، تقاضای اسم شرکت را بنماید.در سایر موارد شریک ناگزیر به پرداخت آن عوض میباشد،زیرا اسم مزبور متعلق به شرکت و جز دارایی او محسوب میشود.

 

بیشتر بدانید
نحوه تشکیل و ثبت شرکت های سهامی خاص چگونه است؟

چه زمانی شرکت تضامنی را میتوان تشکیل شده دانست؟

شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه که غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، هرچند که در شرکت تضامنی، اعتبار شرکا بسیار پراهمیت است به قدری که پررنگ تر از سرمایه شرکت میباشد اما سرمایه ای که شرکا ، به شرکت تخصیص داده اند از دارایی شرکا خارج گشته و وارد دارایی شرکت تضامنی میشود.

اهمیت این موضوع از این نظر است که در صورت ورشکستگی یکی از شرکا طلبکاران شرکت همواره بر طلبکاران شرکا مقدم میباشند ودر صورت انحلال شرکت بدوا باید تعهدات شرکت انجام گیرد و اگر چیزی باقی ماند بسن طلبکاران شرکا تقسیم شود، درصورتی که در مورد ورشکستگی شرکت تضامنی ،اگر دارایی شرکت کفاف انجام تعهدات را ننماید،طلیکاران  شرکت برای طلبکارن شریک در ورشکستگی  شریک،شرکت می نمایند.پس بنابراین میتوان گفت که :

 • تمام سرمایه نقدی میبایست تادیه شود زیرا در شرکت تضامنی  تعهد به پرداخت وجود ندارد و باید سرمایه از ابتدا پرداخت شود.
 • تمام سهم الشرکه غیرنقدی باید در بدو تاسیس شرکت،تقویم شده باشد وآن نیز از همان ابتدا تسلیم شود
 • در شرکت تضامنی تقویم آورده های غیزنقدی توسط خود شرکا صورت میگیرد و نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.
 • تقویم آورده های غیرنقد یه اتفاق آرا شرکا صورت می گیرد.

شیوه اتخاذ تصمیم در شرکت تضامنی در شرکت تضامنی

در خصوص چگونگی اخذ تصمیمات قانون در بیشتر موارد ساکت است و فقط در پنج مورد اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گبری ،الزامی دانسته است،این موارد عبارتند از :

ماده ۱۲۳ قانون تجارت انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری ،منوط  به رضایت تمام شرکا دانسته.

ماده ۱۳۴ قانون تجارت اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک  ضامن یا،شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر را منوط به  رضایت سایر شرکا می‌داند.

مطابق ماده ۱۳۵ قانون تجارت، هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجع به شرکت های سهامی،به شرکت سهامی تبدیل شود.

طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت ،یکی از،شرایط انحلال شرکت تضامنی ،رضایت تمام شرکا است.

بنابر مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت درصورت فوت یا حجر یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت تمام شرکا است.

در مورد شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون  باید گفت اگر در اساسنامه شیوه خاصی پیش بینی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.

نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی یه چه صورتی انجام میشود؟

قانون تجارت در ماده ۱۱۹ بیان میدارد:

 در شرکت های تضامنی منافع به  نسبت سهم الشرکه بین ،شرکا تقسیم میشود ،مگر آنکه شرکت نامه ، غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

 

مسئولیت شرکا به پرداخت دیون در شرکت تضامنی چگونه است؟

قانون گذار در ماده ۱۲۴ قانون تجارت بیان داشته؛ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند، ودرهرحال هیج یک از شرکا نمیتواند یه استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد.

فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هریک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در درصورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

بیشتر بدانید
دلایل و مزایای ثبت شرکت چیست؟

درفرضی که شرکت سه شریک داشته باشد،چنانچه یکی از آنها ورشکست شود،طلبکاران شرکت باید برای وصول مطالبات تا پیش از انحلال شرکت به خود شرکت مراجعه کنند.

شرطی که موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت یک یا چند شریک کلا تحمل ضرر معاف باشند،به دلیل مبانیت با ذات عقد شرکت ،بلا اثر است. البته مسلم است که چنین توافقی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

همچنین اگر بین شرکای شرکت تضامنی  شرط نشده باشد که بعضی از شرکا نسبت به دیگران ضرر کمتری را نسبت به فعالیت های شرکت متحمل شوند،این توافق در رابطه بین، شرکا نافذ است اما درمقابل اشخاص ثالث معتبر نمیباشد.

مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت چگونه است؟

اگر پس از  آن که شرکت تضامنی تشکیل میشود،کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد،نسبت دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است،نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد؛به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین قبل از ورود او به شرکت باشد و چه پس از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت ،مسئولیتی قهقرایی  دارد.

شریک قبلی که سهم السرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است،نسبت به دیون شرکت دیگر هیچ مسئولیتی ندارد،چه منشا این دبون متعلق به پیش از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.

اگر بین شرکا قراری خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :

 • این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
 • اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.

 

رابطه طلبکاران شرکت با، طلبکاران شرکا درصورت انحلال شرکت تضامنی چگونه است؟

 

پس از آنکه شرکت تضامنی منحل گردید بستانکاران جهت وصول طلب خود چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟آیا میتوان حقی  برای مراجعه طلبکاران شخصی شرکا به شرکت تضامنی متصور شد؟

 

هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده باشد هیچ کدام از طلبکاران  شخصی شرکا حقی درآن دارایی نخواهد داشت،اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکا ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکت حق تقدم خواهند داشت

پس بنابراین:

 1. اموال شرکت به تادیه دیون شرکت میرسد و پیش از تادیه دیون خود شرکت ،طلبکاران شخصی شرکا حقی بر اموال ندارند
 2. اگر دارایی شرکت  برای دیون کفایت نکند،طلبکاران شرکت میتوانند به شرکا رجوع کنند و دراین صورت طلبکاران شرکت و طلب کاران شخصی خود شرکا حق تقدمی بریکدیگر ندارند..
 3. در شرکت تضامنی رجوع بستانکار شرکت به شرکا نتوط به انحلال و تصفیه شرکت میباشد
 4. پس از ختم عملیات تصفیه،چنانچه طلب بستانکاری لاوصول مانده باشد،بستانکار میتواند در مقابل هریک از شرکا ی شرکت به تهاتر استناد نماید
 5. درمودی که شرکت تضامنی منحل شده است و دارایی شرکت با مطالبات طلبکاران شرکت کفایت نکند،طلیکارن حق دارند یه تمام شرکا ی ضامن رجوع کنند.

 

چگونگی  انحلال و منحل شدن شرکت تضامنی:

قانون تجارت جهات انحلال شرکت تضامنی در ماده ۱۳۶ قانون تجارت  برشمرده که در زیر آنها اشاره خواهیم داشت:

الف) فقرات ۱و۲و۳ مقرر در ماده ۱۹۹ قانون تجازت

ب)درصوزت تراضی تمام شرکا

پ)درصوزتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

ت)درصوزت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷قانون تجارت

ث)در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸قانون تجارت

ج)درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹و۱۴۰،قانون تجارت

دریافت مشاوره رایگان

دیدگاه بگذارید

avatar
  دنبال کردن  
خبرم کن

جهت مشاوره رایگان تماس حاصل بگیرید

09195829467

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

دکتر ثبت

دکتر ثبت