کد اقتصادی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟

کداقتصادی شماره ۱۲رقمی است که منحصربه فرد هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که سازمان امور مالیاتی به متقاضیان دارای شرایط ،اختصاص میدهد.
هرشرکت یا موسسه پس از ثبت ،از تاریخ ثبت نهایی شرکت ۲ماه زمان خواهد شد،تا با مراجعه به اداره دارایی در محدوده فعالیت خود نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

باید بدانید که بدون داشتن پرونده مالیاتی نمیتوان ،کداقتصادی را دریافت کرد و از این رو قراردادهای شرکت فاقد اعتبار نزد دیگر شرکتها ونهادها خواهد بود.
دکتر ثبت به شما کمک میکند تا فراگیری روند شکل گیری پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی آشنا شوید.

گام نخست

تشکیل پرونده مالیاتی

  1. تشکیل پرونده برای بررسی مالیات عملکرد.
  2. پیش ثبت نام در تارنمایtax.gov.ir
  3. تشخیص حوزه مالیاتی و ممیز با توجه به آدرس.
  4. پیش ثبت نام ارزش افزوده و تحویل مدارک.
  5. دریافت شماره و کد واحد مالیاتی ارزش افزوده و پس از آن مراجعه به حوزه ارزش افزوده.
  6. پس از دریافت کلیه شماره های پرونده،لازم است آن را در سامانه ثبت نام کد اقتصادی وارد نمایید ،تا ثبت نام شما تکمیل و نهایی بشه.

مرحله دوم

برای تعیین حوزه مالیاتی ،میباید به نردیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و با دراختیار دادن آدرس ،حوزه و ممیز خود رو پیدا کنید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد اقتصادی

اگر شرکت سهامی خاص باشد(آگهی تاسیس،تغییرات،اساسنامه،اظهارنامه)

اگر شرکت با مسولیت محدود باشد(آگهی تاسیس ،تغییرات،اساسنامه،تقاضانامه،
شر کت نامه
ب)_کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیران (شناسنامه و کارت ملی)
ج)_اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت یا سند مالکیت بنام شرکت .
د)_قبض تلفن (بدون مغایرت ،کد پستی با آخرین آگهی و اجاره یا سند)
ذ)_تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
ر)مهر شرکت
ز)پرداخت2در هزار سرمایه
س)گواهی امضا در دفترخانه رسمی

فهرست