ثبت اختراع

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ثبت اختراع

اختراع چیست؟

اختراع نتیجه فکر فرد یت افرادیست که برای نخستین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه میکند ومشکلی در یک پیشه،فن،فن آوری، صنعت و …حل می نماید.

چه اختراعاتی قابل ثبت است؟

طبق ماده 2قانون ثبت اختراعات،اختراعی قابلیت ثبت را دارد که دارای ابتکار جدیدی بود وکاربرد صنعتی نیز داشته باشد.
حال به تعریف ابتکار میپردازیم؛ابتکار چیزی ست که درفن یا صنعت پیشین وجود نداشته وبرای دارنده مهارا عادی در فن ،آشکار وشناخته شده نباشد و در صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.
منظور از صنعت ،طیف وسیعی از
مواردی چون ،صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری،خدمت و … را شامل میشود.

چه اختراعاتی غیر قابل ثبت است؟

  1. کشفیات،نظریه های علمی،روشهای ریاضی،آثار هنری.
  2. طرحها و قواعد روشهای انجام امور بازرگانی وتجاری وسایر فعالیت هایی که ذهنی و یا اجتماعی باشند.
  3. روش تشخیص ودرمان بیماریهای انسانی یا حیوانی.
  4. منابع ژنتیک وا جزای تشکیل دهنده ی آنها و همچنین فرآیند بیولوژیک ساخت آنها.
  5. موردی که پیش تر پیش بینی شده.یعنی اینکه هر چیزی که در نقطه ای از جهان که از راه کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی ویا هر راه دیگری،پیش از تقاضا یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع،افشا شده باشد.
  6. اختراعاتی که بهره برداری آنها،خلاف شرع و نظم عمومی و اخلاق باشد

نکات مهم

چنانچه افشا اختراع ظرف مدت شش ماه پیش از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی پیش از پایان تاریخ حق تقدم اختراع انجام شود،مانع ثبت نخواهد بود.

فهرست